Koostööpartnerid

ISAMAA Erakond on parempoolne rahvuslik-konservatiivne erakond, mille eesmärk on tagada Eestile järjepidev ning stabiilne areng.

ISAMAA seisab Eesti huvide eest. Meie jaoks on tähtis Eesti riigi ja rahva julgeolek. Me seisame nende inimeste eest, kes usuvad Eestisse ja kes tahavad oma pere ning Eesti elu muuta paremaks.

EUROOPA RAHVAPARTEI FRAKTSIOON

270-liikmeline Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsioon koos kolme Horvaatia vaatlejaliikmega on Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon. ERP fraktsioon ühendab Euroopa Liidu liikmesriikide peamisi paremtsentristlikke poliitilisi jõude.

Väga paljud ERP fraktsioonis esindatud erakonnad kuuluvad ühtlasi Euroopa Rahvaparteisse - esimesse Euroopa tasandil loodud rahvusvahelisse erakonda, kellelon suurim esindatus Euroopa Ministrite Nõukogus. Kõik Euroopa Rahvaparteisse kuuluvad erakonnad tegutsevad ühiselt selle nimel, et liikuda konkurentsivõimelisema ja demokraatlikuma Euroopa suunas, mis on oma kodanikele lähemal ning põhineb sotsiaalsel turumajandusel.

INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE

Koostöö Vabariiklaste Rahvusvahelise Instituudiga – IRI International Republican Institute – kestab alates 2005. aastast.

Kasumitaotluseta ühing IRI edendab ülemaailmset vabadust ja demokraatiat, arendades poliitilisi erakondi, kodanikuühendusi, vabu valimisi, demokraatlikku valitsemist ja õigusriiki.

IRI ja tema Euroopa partner – Euroopa Uuringute Keskus (CES – Centre for European Studies) aitavad kaasa Euroopa ja USA liidrite, valitsusametnike ja mõttekodade sidemete tihendamisele. Atlandiülene koostöö on hoogustanud mitmepoolset toetust demokraatia ülesehitamise programmidele kogu maailmas.

IRI esitles Euroopa Partnerlusprogrammi 2005. aastal eesmärgiga laiendada ja tugevdada Instituudi sidemeid kolleegidega riigiasutustest, erakondadest ja kodanikuühendustest Euroopa Liidus ja tema liikmesriikides. IRI kõige olulisem partner selles ettevõtmises on algusest peale olnud Euroopa Rahvapartei (ERP), temaga seotud mõttekoda Euroopa Uuringute Keskus ning lisaks Euroopa Rahvapartei poliitilise perekonna mõttekojad ja erakonnad.

ROBERT SCHUMANI FOND

2006. aastal sai alguse koostöö Robert Schumani Fondiga

Robert Schumani Fond koostööks kristlike demokraatidega Euroopas asutati 1989. aastal.

Ühendus on registreeritud Luksemburgis ning selle moodustavad Euroopa Parlamendi EPP fraktsiooni kuuluvad saadikud. Ühendus taotleb üksnes mittetulunduslikke eesmärke, mis põhinevad kristlikel ideaalidel ja kristlik-demokraatlikul poliitikal.

Fond korraldab:

  • koolitusi ja edendab sobivate eeldustega andekate noorte edasiõpet;
  • pakub poliitilist haridust;
  • võtab meetmeid tugevdamaks demokraatiat ja pluralismi nii Euroopas kui ka kogu maailmas;
  • julgustab rahvusvahelisele koostööle;
  • teeb oma tegevuste tulemused laiemale avalikkusele
  • kättesaadavaks, avaldades publikatsioone;
  • toetab liikumisi Euroopa Liidu suunas.

KONRAD ADENAUERI FOND

Pro Patria Koolituskeskuse kõige kauaaegsem ja märkimisväärseim koostööpartner on alates 1994. aastast Konrad Adenaueri Fond.

Vabadus, õiglus ja solidaarsus on Konrad Adenaueri Fondi (KAF) töö põhiprintsiibid. KAF on Saksamaa Kristlik Demokraatlikule Liidule (CDU) lähedal seisev poliitiline fond. Konrad Adenauer (1876–1967), CDU üks loojatest ja esimene Saksa liidukantsler, sidus kristlik- sotsiaalsed, konservatiivsed ja liberaalsed traditsioonid. Tema nimega seonduvad Saksamaa demokraatlik ülesehitamine, välispoliitiline kuuluvus transatlantilisse ühendusse, Euroopa ühinemise visioon ning suund sotsiaalse turmajanduse poole.

AJAKIRI MAAILMA VAADE

Välispoliitika ajakiri Maailma Vaade on vaade tänasesse maailma selle kõigi väljakutsete ja probleemidega. Pakume lugejale nii Eesti kui ka Euroopa vaatenurka, hõlmates kõiki kontinente ning rahvusvahelise elu valdkondi.

Ajakiri käsitab maailma konservatiivse väärtustepõhise ilmavaate alusel ning toob teieni rahvusvahelise elu asjatundjate arvamusi, analüüse ja hinnanguid. Kolm korda aastas ilmuv Maailma Vaade on kättesaadav nii paberkandjal kui ka digitaalsel kujul.

NORDIC CONSERVATIVE STUDY ORGANIZATION

Koostöö Põhjamaade paremerakondade mõttekodade koostöövõrgustikuga Nordic Conservative Study Organization (Nordisk Konservativ Studieorganisasjon) algas 1996. aastal. Ühistegevus on hõlmanud nii kultuurivahetust kui ka haridus-, keskkonna- ja riigikaitseprojekte.

WILFRIED MARTENS CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES

Alates 2009. aastast on Pro Patria Koolituskeksus Wilfried Martensi nimelise Euroopa uuringute keskuse liige. Kuni 2013. aastani kandis Martens Centre nimetust Centre for European Studies (CES).

Martens Centre on poliitiline sihtasutus, mis esindab uut etappi üle- Euroopalise poliitika kujundamises ja vastavates uuringutes, väljendades pan-euroopalikke arusaamu. Keskus on asutatud 2007. aastal ning on Euroopa Rahvapartei (EPP) ametlik uurimisasutus – think-tank, nn ajutrust, mõttekoda. Konkreetsemalt öeldes toimib ta kui ühine Euroopa raamistik EPP sõsarerakondade poolt tunnustatud rahvuslikele koolitusorganisatsioonidele ja mõttekodadele. Martens Centre korraldab oma tegevust vastavalt 2007. aasta muudatustele „ELi regulatsioonis poliitilistele parteidele Euroopa tasandil ja reeglitele, mis puudutavad nende rahastamist”.

Martens Centre' põhitegevusteks on uuringud ja koolitusprojektid, mida täiendatakse ja toetatakse konverentside, seminaride, töötubade ja trükistega, millest paljud teostatakse koostöös oma liikmesorganisatsioonidega. Keskuse eesmärgiks on panustada nii avalikkuse kui ka Euroopa kodanike teadlikkuse kasvu Euroopa integratsiooni arengust ning aidata otsustajatel ja arvamusliidritel – EPP riigipead ja valitsusjuhid ning EPP liikmeserakondade esimehed – formuleerida uusi ja efektiivseid poliitilisi valikuid. Keskuse roll on viia kokku uurimisasutused, mõttekojad, akadeemikud, eksperdid ja otsustajad kõikjalt Euroopast, et debateerida, vahetada arvamusi ning ideid ning samuti levitada avalikkusele ja otsustajatele teavet uuringute tulemustest ning läbi viidud tegevustest.

Keskuse liikmeteks on üksikisikud, poliitilised sihtasutused ja mõttekojad. Selleks, et poliitiline sihtasutus või mõttekoda saaks Martens Centre' liikmeks, peab ta olema tunnustatud EPP vastava liikmeserakonna poolt ning haaratud nii poliitilise informatsiooni ja debateerimise kui ka ELi integratsioonile kaasa aitamise edendamisse. Kõik liikmed peavad pühendunult toetama Keskuse sihte ja eesmärke. Keskus on nagu Euroopa kese, mis toob kokku inspireeritud indiviidid ja paneb nurgakivi uurimustele, et arendada keskkonda, kust sünnivad uued ideed ja seosed. Euroopa Uuringute Keskus EPP ametliku mõttekojana monitoorib, analüüsib ja panustab debattidesse ELi poliitiliste prioriteetide üle.

MTÜ Pro Patria Instituut

Kivisilla 4-9, Tallinn 10145

 

Tel. +372 53458901

e-post: info@propatria-instituut.ee
kaja.villem@gmail.com

Arveldusarve number:
EE87 1010 0520 0110 9003

Kodu

Meist

Tegevused

Konverentsid

Trükised

Ajakiri

Koostüüpartnerid

Kontakt